طراحی و مشاوره
در واحد فنی مهندسی هوابان با توجه به نوع پروژه و درخواست کارفرما ( مشتریان ) مراحلی وجود دارد که باعث خلق یک طراحی ایده آل و رضایت کامل کارفرما ( مشتریان ) می شود.
2
4

مسئولیت اجتماعی

_

شرکت هوابان از منابع و دانش خود در راستای پرداختن به امور اجتماعی در جهت حفظ طبیعت و جامعه ای پایدار استفاده می نماید. بنابراین ما برای رسیدن به جامعه ای با آب و هوای پاک تمام تلاش خود را انجام می دهیم.